Skip to content

Mòd An Obain 2024

Friday 11th – Saturday 19th October 2024

Lorg do guth seinn airson Seachdain na Gàidhlig!

Trobhad còmhla ri seinneadairean air leth airson feasgar làn òrain Gàidhlig aig tachartas Seinn Leinn, ge bi dè an comas seinn a th’ agad.

’S I an ceòladair ionadail agus stiùiriche aithnichte aig Còisir Ghàidhlig an Òbain, Sìleas Nic na Ceàrdaich, a bhios aig ceann chùisean, le seisean fuasgailte de sheinn furasta, a bhios fosgailte do dhuine sam bith le ùidh ann an seinn Ghàidhlig.

Tha Seinn Leinn ag amas air blasad a thoirt do dhaoine den chàirdeas, fois-inntin agus aoibhneas a thig le bhith a’ seinn ann an còisir, gun a bhith fo uallach a dhol nad làn bhall.

Thairis air an fheasgar seo, thèid agad air cuid de na h-òrain Gàidhlig as aithnichte ionnsachadh, gad fhàgail gu tur deiseil airson cur ri cèilidh, ge bi càit am bi thu – bho Barbhas gu Bàgh a’ Chaisteil agus Benderloch – agus gach àite eatorra!

Am measg nan rudan às cudromaiche air clàr chòisir tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail, a tha a’ tilleadh don Òban uair eile am-bliadhna.

Thathas an dòchas gum faigh seinneadairean misneachd is dealas à Seinn Leinn gus am faod iad pàirt a ghabhail anns na Còisirean Chruinnichte – cruinneachadh de cheudan de sheinneadairean bho chòisirean Gàidhlig, a bhios a’ tighinn le chèile gus crìoch a’ Mhòd Nàiseanta a chomharrachadh.

Am-bliadhna, gheibh an t-Òban còrr air an àbhaist, le DÀ chothrom air còisirean chruinnichte a fhrithealadh, le aonnan dhiubh às dèidh am Mòd Ionadail san Ògmhios agus an uair sin nuair a thig am Mòd Nàiseanta don bhaile san Dàmhair.

Tha Seinn Leinn mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig, a tha na iomairt eadar-nàiseanta a bhios ag amas air inbhe na Gàidhlig a thogail, agus aig an aon àm, a bhith a’ toirt luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh còmhla ri daoine eile aig a bheil ùidh ‘sa chànan. Còmha, thèid fèill a dhèanamh air a’ chultar air leth beartach a tha ga riochdachadh leis a’ chànan.

Gabhaidh Seinn Leinn àite aig Ionad Achadh na Creige, an t-Òban air Disathairne 24 Gearran, eadar 1f agus 4.30f. Faodar fantainn airson an fheasgar air fad, air neo nochdadh airson greiseag a-mhàin ma ’s e sin a bu mhiann leibh.

Tha an tachartas seo air a chur air dòigh le Comataidh Ionadail Mòd an Òbain, air thoiseach air a’ Mhòd a’ tilleadh don bhaile a-rithist ann an 2024.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn a’ phrìomh fhèis comharrachaidh airson na Gàidhlig, theirigibh dha na meadhanan-sòisealta agus làrach-lìn againn gu h-ìosal.