Skip to content

Mòd An Obain 2024

Friday 11th – Saturday 19th October 2024

An Comataidh Deasachaidh Ionadail

Tha Mòd an Òbain 2024 air eagrachadh leis a’ Chomataidh Deasachaidh Ionadail, le taic bho Bid4Oban, Ionad Achadh na Creige, Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid agus An Comunn Gàidhealach. Gheibhear fiosrachadh dàlach an-seo.

Neach-gairm a’ Mhòid – Dòmhnall MacIllEathain

Rùnaire – Innes MacCuinn

Conaltradh, Dàimh Phoblach agus na Meadhanan – Ros MacGillechrìosta, Karen NicThorcadail agus Donnchadh MacNèill

Ionmhas – Paula Watson

Tachartasan Iomall a’ Mhòid – Riona NicCarmaig

Stiùbhardachd – Sandy Dunlop agus Moira Dunlop

Ceangal Còisir – Kerrie Cheanadach

Com-pàirteachadh Òigridh agus Coimhearsnachd– Joanne McHale

Compàirteachadh Grìomhachais – Dòmhnall MacIllEathain, Karen NicThorcadail agus Anndra Spence